پخش انواع كاغذ تحرير

 تهران، مارليك، بلوار سه بانده، بعد از ميدان ساعت، روبرو دوربرگردان، سياه مشق

 تلفن:   02165174089

همراه:  09120934258  و 09128439875  

مديرعامل: مهران اسكندري

info@siyahmashgh.com